ÖZET Bu araştırmada, Saraybosna Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde Türkçe öğrenen Bosna-Hersekli kursiyerlerin Türkçe kurslarına ilişkin dil öğrenme ihtiyaçları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın temel amacı, yabancılara Türkçe öğretiminde öğrenir ihtiyaçlarının belirlenmesi; bu ihtiyaçların yaş, cinsiyet, eğitim gibi değişkenler karşısında farklılık…
Perşembe, 04 Temmuz 2013 13:50

Yabancılara Türkçe Öğretimi

Yazan
  ÖZ Ülkemizde yabancılara Türkçenin öğretimi konusuna yeterince önem verilmemiştir. Oysa gelişmiş ülkeler, Goethe İnstitut, British Conuncil ve Aliance Française gibi güçlü kuruluşlar kurarak ve bu uğurda milyon dolarlar harcayarak kendi dillerini yabancılara öğretmektedirler. Bu ülkeler bilmektedir ki; bir dilin…
  ÖZ “Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınıflarında Kültürlerarası İletişim Yetisi Kazandırma Amaçlı Karikatür Kullanımı” adlı bu tez çalışmasının amacı, kültürlerarası iletişim yetisinin yabancı dil öğretimindeki öneminden ve karikatürün eğitsel faydalarından yola çıkarak, yabancı dil olarak Türkçe öğrencilerine kültürlerarası iletişim yetisi…
  ÖNSÖZ Ülkemizde yabancı dil öğrenmek denilince genellikle yabancı ülkelerin insanlarının dillerini öğrenmeyi anlarız. Oysa pek çok yabancı da Türkçeyi çeşitli amaçlarla öğrenmekte. Kaşgarlı Mahmut tarafından XI. yüzyılda Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmış olan Divaan-ı Lugaatit Türk’ten bu yana yabancılara…
  ÖNSÖZSözcük bilgisinin, gerek iletişimde gerek anadili ediniminde gerekse yabancı dil öğretiminde-öğreniminde ne derece önem taşıdığı açıktır. En basit isteğimizden en karmaşık düşünce ve duygularımıza kadar ifade edeceklerimizi sözcüklerinaracılığıyla iletiriz. Yabancı dil açısından sözcük öğretimi-öğrenimi bir yandan okuma, anlama, konuşma…
  Bu çalışmanın amacı, betimleyici metinleri ayrıntılı olarak incelemek, betimleyici metinlerin dilsel özelliklerini belirleyerek yabancılara Türkçe öğretimine yönelik sözcük öğretimi alanında malzeme hazırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda betimleyici metinlerin içerdikleri dilsel yapılar incelenmiş ve betimlemenin işlevi, yöntemi ve diğer özellikleri kapsamlı…
  “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültürlerarası Etkileşim Odaklı Yaklaşım Uyarınca Metin Çalışmaları” adlı tez çalışmasında, Hakan YILMAZ tarafından yazılmış bulunan ve DİLMER’de ders kitabı olarak okutulan Türkçe Okuyorum 1, 2, 3 metin kitapları çerçevesinde yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde…
  Bu çalışmanın amacı, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında kullanılan ana ders materyali ders kitaplarının modern ölçütler ışığında içerik ve şekil yönünden incelenmesi ve olması gereken hususların ortaya konmasıdır. Ders kitapları dil öğretiminde temel kaynak görevi üstlendiği için büyük…
ÖZET Dillerin kullanılmasında deyimlerin ve atasözlerin yeri çok önemlidir. Harflerin birleşmesiyle kelimeler; kelimelerin birleşmesi ile de oluşan cümlelerin içinde bir de kalıp sözler vardır ki, kullanılmasıyla dilin zenginliğini, anlatım gücünü gösterir. Konuşmalarını sık sık deyimlerle süsleyenler; ihtar ve dikkat çekmelerde…
ÖN SÖZ Gelişen dünyada her geçen gün yabancı dil öğreniminin ve öğretiminin önemi artmaktadır. Değişen politik, ekonomik, kültürel şartlar bağlamında Türkçenin yabancı dil olarak öğrenilmesinin ve öğretilmesinin de önemi son otuz yıl içinde daha da artmış; bu alanda yapılan çalışmalar…
Sayfa 1 / 2
var iuser="26229", ibanner="1"